Tràmits i instàncies municipals

Models Genèrics Esdeveniments Alcaldia Cementeri Esports Estadística Festes
Infraestructures Medi ambient Mercats / Fires Secretaria Serveis Econòmics Urbanisme

Les instàncies són PDFs emplenables segons el navegador utilitzat

(recomanat “Internet Explorer” i “Chrome”)


MODELS GENÈRICS (INSTÀNCIES GENERALS)


 • INSTÀNCIA GENERAL: INFORMACIÓ I MODELS
 • AUTORITZACIÓ D’ENTREGA D’INFORMACIÓ A PERSONA DIFERENT DEL SEU TITULAR: MODEL
 • AUTORITZACIÓ PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS EN NOM D’UNA ALTRA PERSONA: MODEL
 • SOL·LICITUD DE CANVI DE DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: MODEL
 • SOL·LICITUD D’ACCÉS A DOCUMENTACIÓ: MODEL
 • INCORPORACIÓ DE DADES O DOCUMENTS A UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU JA INICIAT: MODEL

 


AUTORITZACIÓ PER A ESDEVENIMENTS O ÚS EN LOCALS PÚBLICS


A) SOL·LICITUDS PER A LA CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS EN LA VIA PÚBLICA I ESPAIS OBERTS

B) DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ÚS DE LOCALS PÚBLICS (INFORMACIÓ I MODEL)


ALCALDIA


 • INFORMACIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL EN DEPENDÈNCIES MUNICIPALS: INFORMACIÓ I MODELS


CEMENTERI


 • SOL·LICITUD DE RETIRADA D’OSSOS DE l’OSSARI PER A ESTUDIS: MODEL
 • SOL·LICITUD PER A OBRES I CONSTRUCCIONS PARTICULARS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL: INFORMACIÓ I MODEL


ESPORTSESTADÍSTICAFESTES


ANEXOS:


INFRAESTRUCTURES


 • SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA DE MATERIAL MUNICIPAL PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER SOCIOCULTURAL (per a actes que no necessiten autorització municipal) MODEL
 • CERTIFICAT DE SUBSCRIPCIÓ D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: MODEL
 • SOL·LICITUD PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES: INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES (sense variació de subjecte passiu, superfície i temps d’ocupació d’anteriors autoritzacions): INFORMACIÓ I MODEL
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OBRES, CONTENIDORS, MUDANCES… : INFORMACIÓ I MODEL


MEDI AMBIENT


 • COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L’ACTIVITAT DE CREMA DE RESTES DE PODA I NETEJA DE MARGES EN ELS CULTIUS AGRÍCOLES: MODEL
 • SOL·LICITUD DEL BO-TAXI: MODEL


MERCATS / FIRES


FIRES (LLOCS DE VENDA I ATRACCIONS)

 • SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INSTAL·LAR LLOCS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS OCASIONALS PER MOTIU DE FESTES LOCALS INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER INSTAL·LAR ATRACCIÓ EN FIRES DE FESTES LOCALS INFORMACIÓ I MODEL

MERCAT CENTRAL MUNICIPAL

 • SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A REALITZAR OBRES EN EL MERCAT  CENTRAL MUNICIPAL: INFORMACIÓ I MODEL

MERCAT AMBULANT DE LA PLAÇA

 • SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA A TRAVÉS DE CONCURS DE MÈRITS: INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA: INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD DE CANVI, PERMUTA O MILLORA DE LLOC EN L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA: MODEL


SECRETARIA


 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS: INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD D’ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS: INFORMACIÓ I MODEL


SERVEIS ECONÒMICS


 • SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI FISCAL: MODEL
 • SOL·LICITUD D’ALTA I MANTENIMENT EN EL FITXER DE TERCER (Per a domiciliacions): INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD D’ALTA I MANTENIMENT EN EL FITXER DE TERCER (Per a abonaments): INFORMACIÓ I MODEL

 


URBANISME


ACTIVITATS

 • SOL·LICITUD D’INFORME SOBRE LA COMPATIBILITAT URBANÍSTICA: INFORMACIÓ I MODEL
 • COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’ACTIVITAT: INFORMACIÓ I MODEL
 • SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’INNECESSARIETAT DE TÍTOL HABILITANT PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT
  : INFORMACIÓ I MODEL

AUTORITZACIONS AMBIENTALS (Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana)

 • ANNEX I
 • ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA: INFORMACIÓ
 • ANNEX II
 • SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL: INFORMACIÓ I MODEL
 • COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT: INFORMACIÓ I MODEL
 • ANNEX III i les activitats no sotmeses a AAI o LA
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL O COMUNICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES: INFORMACIÓ I MODEL

AUTORITZACIONS PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS(Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis)

AUTORITZACIONS PER A ESTABLIMENTS PÚBLICS(Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics)

 • ARTICLE 9
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS PÚBLICS: INFORMACIÓ I MODEL
 • COMUNICACIÓ D’OBERTURA PROVISIONAL DESPRÉS DE PRESERTAR DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS PÚBLICS: MODEL
 • ARTICLE 10
 • SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS PÚBLICS: INFORMACIÓ I MODEL
 • INSTAL·LACIONS EVENTUALS
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES: INFORMACIÓ I MODEL

CERTIFICATS / INFORMES

LLICÈNCIA D’OBRES

  • DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRA MENOR (excepte per a tanques i moviments de terra): INFORMACIÓ I MODEL

LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ (Segregació)

LLICÈNCIA DE PUBLICITAT EXTERIOR

LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ D’IMMOBLES