Pangea

Qui som?

 Les agències AMICS són oficines locals d’informació, assessorament i orientació dirigides al col·lectiu immigrant, la finalitat de les quals és posar al seu abast els recursos que l’Administració Pública i altres entitats disposen en aquesta matèria.

Aquestes agències naixen com a complement als serveis que des del Govern Valencià s’ofereixen a la població immigrant en el seu procés d’integració en la societat, afavorint la interculturalitat i la convivència amb la societat d’acollida.

Fomenten, així mateix, la cooperació entre l’Administració autonòmica Valenciana i les administracions locals, apostant per afavorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcció d’una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar a totes les persones que viuen en la Comunitat Valenciana uns estàndards mínims de benestar, tal com són concebuts actualment en la pràctica totalitat dels països del nostre entorn.

 On estem?

 Edifici antigues dependències de la Policia Local (enfront de l’oficina del Padró Municipal)

Plaça Vella, 14

03660 – Novelda

 Contacte i horaris:

 Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14 h.

 S’ATENDRÀ AMB CITA.

TELEFONAR AL 965 60 22 08  PER A SOL·LICITAR-LA

 Treballadora Social: Virgínia Tovar

 Què fem? Serveis i programes:

 * ACOLLIDA. Contempla 3 programes:

 . Informació i orientació.

. Orientació jurídica en matèria d’estrangeria.

. Programa d’Escola d’Acollida.

Què són les Escoles d’Acollida? Es tracta d’un Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana que garanteix als nous ciutadans el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, els drets i deures, l’estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

 On s’emmarquen? Les Escoles d’Acollida estan emmarcades en la Llei 15/2008, de 5 de desembre, d’integració de les persones immigrants en la Comunitat Valenciana.

 Quins són els seus objectius? Proporcionar als nous ciutadans/es de la Comunitat Valenciana coneixements sobre la societat espanyola en general i de la valenciana en particular. Dotar d’autonomia personal als nous ciutadans/es perquè puguen exercir plenament la seua ciutadania.

A qui va dirigit aquest programa? Està dirigit a tot nou ciutadà/na major de 18 anys que residisca a la Comunitat Valenciana.

 Quins són els continguts? Els continguts s’estructuren en quatre àrees.

BLOC I – LLENGUA CASTELLANA I VALENCIANA.

BLOC II – LEGISLACIÓ BÀSICA: Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia, Llei d’Integració, Llei de Participació, Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

BLOC III – GEOGRAFIA I HISTÒRIA D’ESPANYA I DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BLOC IV – INFORMACIÓ PRÀCTICA: Estrangeria, Ocupació, Habitatge, Sanitat

* MEDIACIÓ

 Què és? S’entén per Mediació aquell mitjà de solució de controvèrsies, siga quina siga la seua denominació, quan dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb la intervenció del Mediador.

 Quins són els seus objectius?

 Des de la Mediació Intercultural es treballa per a la millora contínua de la convivència entre les diferents persones que integren i comparteixen un mateix territori o espai, com són el municipi, els barris, les comunitats de veïns, les escoles, les empreses i les institucions, els centres de salut i els hospitals, etc., a través de la comunicació i el diàleg, i amb això el reconeixement mutu , la comprensió de l’altre i l’acostament entre cultures.

 Normativa aplicable:

 Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9112

 Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13647.pdf