Ocupació Pública


CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER A CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL D´AGENT D’IGUALTAT.

Resultat final

Notes 1ª prova.

Resultats fase concurs.

Edicte


DECLARACIÓ DE CADUCITAT PROCESSOS SELECTIUS EN TRAMITACIÓ.

Edicte.

Publicat en el B.O.P. de data 02/05/2018


BASES BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÒ GENERAL.

Edicte llista definitiva.

Edicte 2º exercici.

Edicte Notes 1ª prova

Edicte llista definitiva.

Bases

Sol.licitud

El termini de presentació de sol.licituds será de 15 dies hábils comptats a partir del següent a la publicació en el B.O.P.


BASES BORSA AGENT D’IGUALTAT

Resultat final.

Places: 1

Sistema de Provisió: Concurs oposició.

Publicació en el B.O.P. 12/02/2018. Resum Bases

Termini de presentación d’instancies: 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació en el B.O.P.

Notes 1ª prova.

PDF Bases

Instancia. 


TÈCNIC DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST
Places: 1
Sistema de provisió: 1 Plaça per mitjà de concurs específic.

Publicació BOP: 31/07/2017.  BASES

Termini de presentació d’instàncies: 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació en el B.O.E.

Llista definitiva d’aspirants.


BORSA D´ARQUITECTE MUNICIPAL

Selectiu: concurse – oposició

EDICTE LLESTA DEFINITIVA.

RESULTATS FASE OPOSICIÓ.

RESULTAT BAREMACIÓN DE MÈRITS.

RESULTAT FINAL BORSA ARQUITECTES.

Multimedia