PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS DE L’IMSERSO 2017-2018

IMSERSO

Interessats/Sol.licitants

Persones residents a Espanya que reunisquen qualsevol dels següents

Requisits

– Tindre com a mínim 65 anys complits. – Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions. – Pensionistes de viudetat del Sistema Públic de Pensions, l´edat dels quals siga igual o superior a 55 anys. – Altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions i prejubilats, en ambdós casos amb 60 anys complits. – Presentar una sol.licitud.

Es consideraran beneficiaris/es, en qualitat d´acompanyants, els cònjuges d´estes persones encara que no cal que reunisquen els requisits d´edat i pensió.

S´admetrà com a acompanyant a un fill/a amb discapacitat, que tinga un grau de minusvalidesa igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l´hotel. Haurà d’omplir-se l´apartat corresponent de la sol.licitud amb les dades del fill/a.

En tot cas, els sol.licitants hauran de valdre´s per si mateixos i no patir alteracions de comportament que impedisquen la normal convivència en els hotels.

Si reunix qualsevol d´estes condicions i està interessat en esta oferta de viatges de l´Imserso haurà d´acreditar-se per a obtenir plaça, omplint la sol.licitud.

Termini de presentación

La primera fase de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de Juny de 2017.

Conclosa esta primera fase, el termini de presentació de sol·licituds es mantindrà obert a partir del 8 de juny de 2017, finalitzant el dilluns 26 de febrer de 2018.

On dirigir-se?

Les sol.licituds s´arreplegaran i presentaran en la Regidoria  del Major i de Serveis Socials (Unitat Administrativa)

Edifici TAPIS

C/ Mestre Mandos s/n

Dilluns, Dimarts i Dijous de 8.30 a 11.00 hores.

Impresos associats (INSTÀNCIES DE SOL.LICITUD)

 http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/solicitudmanual.pdf