Programes de Termalisme IMSERSO 2017

PROGRAMA TERMALISME IMSERSO 2017

Requisits

Poden ser beneficiaris d’una de les places del Programa de Termalisme Social els ciutadans espanyols i nacionalitzats d’altres països, que complisquen els següents requisits:

- Ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació i d’invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viudetat o d’altres pensions, únicament quan la persona beneficiària haja complit els seixanta anys d’edat.

- No patir trastorns mentals greus que puguen alterar la normal convivència en els establiments, ni malaltia infectocontagiosa.

- Poder-se valdre per si mateix.

- Precisar els tractaments termals sol•licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la seua recepció.

- Realitzar la sol•licitud en el termini indicat en la convocatòria de places i aconseguir l’expedient la puntuació que li permeta accedir a un dels balnearis i torns sol•licitats, d’acord amb el barem establit.

La persona sol•licitant podrà anar acompanyada del seu cònjuge o de la persona amb qui convisca en relació de parella, per a la qual no s’exigeix l’obligació de percebre pensió de la Seguretat Social.

Serveis oferits pel Programa

Dins del Programa de Termalisme Social s’inclouen els següents serveis:

- Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d’ús compartit.

- Tractaments termals bàsics, que comprendran:

- Reconeixement mèdic en ingressar al balneari per prescriure el tractament adequat a cada persona.
- Tractament termal bàsic que, en cada cas, prescriga el metge del balneari.
- Seguiment mèdic del tractament.
- Pòlissa col•lectiva d’assegurança turística.

En tot cas les persones beneficiàries dels torns realitzaran els desplaçaments a les estacions termals, així com la tornada als seus domicilis, pel seu propi compte.

Estades i tractaments

Els torns tindran una durada de 12 dies (comprenent 11 nits) o 10 dies (comprenent 9 nits).

Els tractaments termals que es presten a través del programa en cadascuna de les estacions termals són els que es relacionen en detallar els balnearis participants.

Terminis per presentar les sol•licituds

Per als torns compresos entre els mesos de febrer i agost, ambdós inclosos, amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al 13 de gener de 2017.

Per a la seua inclusió en l’ordre que corresponga, en la llista d’espera de places: fins el dia 12 de maig de 2017.

Per als torns compresos entre els mesos de setembre i desembre, ambdós inclosos, amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al dia 12 de maig de 2017.

Per a la seua inclusió en l’ordre que corresponga, en la llista d’espera de places: fins al dia 31 d’octubre de 2017.

LES SOL•LICITUDS ES PODEN ARREPLEGAR EN:

Regidoria de Serveis Socials i del Major
Àrea administrativa
Edifici TAPIS, situat al c/ Mestre Mandos s/n
DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS de 8.30 a 11 HORES

Premeu AQUÍ per obtindre la sol•licitud


SOL.LICITUD D´ESTADES A BALNEARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ) PER A L´EXERCICI 2015/2016

Places per a l’estada i tractament termal als balnearis de la Comunitat Valenciana (Cofrentes, Montanejos, Verche, La Vila Vella, Font Podrida i Benassal) dins del Programa de Termalisme per a l’exercici 2015/2016

Requisits:

1.Persones de 65 anys o més perceptores de pensions del Sistema de Seguretat Social o de Classes Passives.

2. Persones majors de 60 anys, que siguen perceptores de pensions del Sistema de Seguretat Social o de Classes Passives (viudetat, jubilació o altres pensions.).

3. Persones discapacitades majors de 60 anys que, segons el que disposa la Llei d’Integració Social del Minusvàlid, tinguen una minusvalidesa igual o superior al 33%.

4. En el cas que estes persones discapacitades a què es referix l’apartat anterior necessiten l’ajuda d’un acompanyant, serà necessari que ho justifiquen presentant un certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 65%.

5. Residir en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.

6. Precisar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la seua recepció. L’acreditació de la necessitat es realitzarà per mitjà de la presentació de l’informe mèdic establit a l’efecte, o bé un informe de salut què conste si hi ha algun tipus de contraindicació per al tractament termal.

7. Poder valdre’s per si mateix a les activitats de la vida diària i no presentar trastorns en la conducta que puguen alterar la convivència dels usuaris.

8. Podran assistir els cònjuges dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els apartats 5, 6 i 7 del present article.

9. També podran participar els fills discapacitats de les persones sol·licitants, amb certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 33%, sempre que vagen acompanyant dels seus pares.

Termini de presentació

-A fi d’efectuar l’assignació de les places entre totes les persones sol·licitants, s’establix un únic termini de presentació de sol·licituds que finalitza el 31 d’octubre de 2015.

- Per a la inclusió en la llista d’espera de places per a cobrir aquelles que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies, el termini finalitzarà igualment el 31 d’octubre de 2015.

Les sol·licituds s’arreplegaran i presentaran en la Regidoria de Serveis Socials (Unitat Administrativa) els dilluns, els dimarts i els dijous de 8.30 a 11.00 hores.

SOL·LICITUDS:  Premeu ACÍ per a obtenir la sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA DE LA REGIDORIA DEL MAJOR

 

 

 

Últimes notícies

Activitats per a celebrar el Dia Internacional del Major

[27 set 2017]

La Regidoria del Major ha organitzat una jornada d’activitats dedicada a la Tercera Edat per a celebrar el Dia Internacional de les Persones Majors, assenyalat per l’ONU l’1 d’octubre. El divendres, 29 de setembre, és el dia triat per la Regidoria per a desenrotllar els actes de celebració del Dia Internacional de les Persones Majors. […]

27 setembre, 2017

Diputació subvenciona a les associacions de jubilats de Novelda

[31 ago 2017]

Les associacions de majors de Novelda han rebut, de la Diputació, una subvenció per un import total de 2.512 euros destinat a finançar les activitats formatives, terapèutiques i de convivència que estos col·lectius duen a terme. L’Associació de Jubilats “Francisco Alted Palomares” ha rebut la quantitat de 1.256 euros que finança dos activitats: un taller […]

31 agost, 2017

Els majors disfruten del seu dia festiu

[11 jul 2017]

En el marc de les festes patronals i de moros i cristians en honor de Santa Maria Magdalena els majors de Novelda disfruten hui del seu dia especial amb les activitats organitzades a través de les regidories de Festes i Major. La jornada ha començat amb una cercavila que ha portat els participants des de […]

11 juliol, 2017

Programa de Vacances per a Majors de l’IMSERSO 2017-2018

[23 mai 2017]

Interessats/Sol.licitants Persones residents a Espanya que reunisquen qualsevol dels següents Requisits – Tindre com a mínim 65 anys complits. – Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions. – Pensionistes de viudetat del Sistema Públic de Pensions, l’edat dels quals siga igual o superior a 55 anys. – Altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions […]

23 maig, 2017

Taller de gestió emocional per a majors

[23 mai 2017]

La Regidoria del Major, a través de l’empresa de serveis de teleassistència ATENZIA i amb la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, organitza un taller de gestió emocional per a majors. El taller, gratuït, es desenvoluparà el dijous, 25 de maig, a les 11.30 h, en el Centre Cultural Gómez-Tortosa. Amb el títol “Aprendre a […]

23 maig, 2017

Multimedia