Impost sobre Activitats Econòmiques

INFORMACIÓ SOBRE COBRAMENT RELATIU AlS REBUTS DE L’I.A.
I. 2018

Es comunica, en relació amb els rebuts de l’Impuesto sobre Activitats Econòmiques
corresponents a 2018, i quan es tracte de quotes nacionals i provincials, la gestió
recaptatòria de les quals correspon a l’Administració Tribut
ària de l’Estat, el següent:
TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS
Del 17 de setembre fins a el 20 de novembre de 20
18 (Resolució de 24 de maig de 2018 del
Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d
i Administració Tributària).
LLOC DE PAGAMENT
– Quotes nacionals.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Ca
jas d’Estalvi i Cooperatives de
Crèdit) en les quals no cal que l’obligat a
l pague dispose de compte obert.
– Quotes provincials.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, C
ajas d’Estalvi i Cooperatives de
Crèdit) en les quals no cal que l’obligat a
l pague dispose de compte obert.
Els ingressos es podran efectuar en l’horari de
tención al públic d’aquestes Entitats.
Així mateix, el pagament de quotes nacionals i provincial
és podrà ser realitzat mitjançant deute en
compte, a través d’Internet, en l’adreça
www.agenciatributaria.es,
en l’opció: Seu Electrònica.
Tràmits Destacats Pagament d’Impostos.
El venciment del termini d’ingrés en període volu
ntario, sense haver sigut satisfeta el deute,
determinarà l’inici del període executiu i el de
vinc dels interessos de demora i dels recàrrecs
al fet que es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei G
eneral Tributària.

Multimedia