Impost sobre Activitats Econòmiques

INFORMACIÓ SOBRE COBRAMENT RELATIU AlS REBUTS DE L’I.A.
I. 2018

Es comunica, en relació amb els rebuts de l’Impuesto sobre Activitats Econòmiques
corresponents a 2018, i quan es tracte de quotes nacionals i provincials, la gestió
recaptatòria de les quals correspon a l’Administració Tribut
ària de l’Estat, el següent:
TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS
Del 17 de setembre fins a el 20 de novembre de 20
18 (Resolució de 24 de maig de 2018 del
Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d
i Administració Tributària).
LLOC DE PAGAMENT
– Quotes nacionals.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Ca
jas d’Estalvi i Cooperatives de
Crèdit) en les quals no cal que l’obligat a
l pague dispose de compte obert.
– Quotes provincials.
A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, C
ajas d’Estalvi i Cooperatives de
Crèdit) en les quals no cal que l’obligat a
l pague dispose de compte obert.
Els ingressos es podran efectuar en l’horari de
tención al públic d’aquestes Entitats.
Així mateix, el pagament de quotes nacionals i provincial
és podrà ser realitzat mitjançant deute en
compte, a través d’Internet, en l’adreça
www.agenciatributaria.es,
en l’opció: Seu Electrònica.
Tràmits Destacats Pagament d’Impostos.
El venciment del termini d’ingrés en període volu
ntario, sense haver sigut satisfeta el deute,
determinarà l’inici del període executiu i el de
vinc dels interessos de demora i dels recàrrecs
al fet que es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei G
eneral Tributària.

Últimes notícies

La liquidació pressupostària de 2018 evidència la millora de l’economia municipal

[1 març 2019]

El departament econòmic de l’Ajuntament de Novelda presentarà a ple la liquidació pressupostària de 2018, un document que evidencia la notable millora dels comptes municipals i el compliment dels ràtios i magnituds dictats per les administracions econòmiques. Segons les dades que es desprenen de l’informe de liquidació, en paraules de l’alcalde, Armando Esteve, pot afirmar-se […]

1 març, 2019

L’Ajuntament de Novelda redueix el seu deute en 18,3 milions d’euros

[29 gen. 2019]

El “rigor pressupostari” aplicat per l’equip de govern ha aconseguit reduir en més d’un cinquanta per cent el deute per habitant a Novelda, que ha passat de 1.365 euros en 2015 a 653€ en 2.019, la qual cosa suposa una recuperació de 712 euros per ciutadà. El regidor de Gestió Econòmica, Ricardo Moreno, ha donat […]

29 gener, 2019

L’Ajuntament aplica una bonificació del 55% en l’IBI a una nova empresa per la creació de deu llocs de treball

[5 nov. 2018]

L’Ajuntament de Novelda aplicarà per primera vegada la bonificació del 55% en l’Impost de Béns Immobles a una empresa de nova creació per la realització de deu noves contractacions, set d’elles a joves, de treballadors empadronats en el municipi, una mesura amb la qual es pretén fomentar la creació d’ocupació i l’atracció de noves empreses […]

5 novembre, 2018

La regidoria de contractació audita a Aqualia i conclou que les tarifes estan sobreincrementadas

[26 oct. 2018]

L’auditoria realitzada per l’Ajuntament de Novelda sobre el contracte de proveïment d’aigua potable i clavegueram, la concessió del qual ostenta Aqualia des de 1998, considera que les tarifes actuals estan sobreincrementadas en un 35 per cent i que existeix un saldo favorable al consistori d’uns 650 mil euros per inversions no executades per part de […]

26 octubre, 2018

L’Ajuntament de Novelda amortitza un nou préstec financer

[3 set. 2018]

La Regidoria de Gestió Econòmica presentarà una nova proposta d’amortització anticipada de préstecs en el pròxim ple del mes de setembre. Esta operació liquidarà poc més d’un milió sis-cents mil euros, sumant-se a les realitzades en els mesos de maig i juliol, amb un muntant total de tres milions sis-cents mil euros. D’esta manera l’Ajuntament […]

3 setembre, 2018