Matriculació conservatori de dansa 2015-16

INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT DE MATRÍCULA

 

Aportar fotocòpia del D.N.I. (pare o mare si l’alumne és menor d’edat) i una foto per a nous alumnes.

La firma d’aquest imprés suposa l’acceptació de les normes de funcionament vigents al centre.

Les dades dels pares o representants legals s’ompliran només en cas d’alumnes menors d’edat. Les dades personals arreplegades seran incorporades i tractades en els fitxers de gestió de l’E.M.D. de la Regidoria d’Educació de l’Excm. Ajuntament de Novelda, on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, tot en rigorós compliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Pagament de la taxa establida: per autoliquidació en www.suma.es (Requadre roig/tràmits; Pagaments i reclamacions/autoliquidacions; concepte ESCOLA DE DANSA), o directament a les oficines municipals de l’Ajuntament al Departament de Rendes i el pagament podrà efectuar-se a través de targeta de crèdit o a qualsevol de las entitats financeres col·laboradores.

TERMINI DE MATRICULACIÓ:

1r TERMINI: DEL 23 DE JUNY AL 10 DE JULIOL.

2n TERMINI: DEL 3 AL 10 DE SETEMBRE.

Podran formalitzar la seua matrícula per al curs 2015/16  retirant el full d’inscripció en el Conservatori de Dansa o bé descarregant-lo de la pàgina web de l’Ajuntament (www.aj-novelda.es) tant per a antics com per a nous alumnes.

 

 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ:

 

1. ANTICS ALUMNES:

1.1) Full de matrícula degudament emplenat.    DESCARREGAR 

1.2) Dues  fotos mida de carnet.

1.3) Fotocòpia del D.N.I. de la persona que signe el full de matrícula.

1.4) En omplir la matrícula haurà d’estar al corrent dels pagaments.

1.5) Certificat mèdic de no patir defecte físic o psíquic que impedisca la pràctica d’activitats docents, ni malaltia infectocontagiosa (cursos primer elemental i primer de professional).

1.6) Certificat bancari o full de “Manteniment de tercers”.

1.7) Full “Altres dades de l’alumne” degudament emplenat.  DESCARREGAR 

 

2. NOUS ALUMNES:

2.1) Full de matrícula degudament emplenat.  DESCARREGAR

2.2) Dues  fotos mida de carnet.

2.3) Fotocòpia del D.N.I. de la persona que signe el full de matrícula.

2.4) Fotocòpia del llibre de família complet.

2.5) Certificat mèdic de no patir defecte físic o psíquic que impedisca la pràctica d’activitats docents, ni malaltia infectocontagiosa.

2.6) Certificat bancari o full de “Manteniment de tercers”.

2.7) Volant d’empadronament.

2.8) Full “Altres dades de l’alumne” degudament emplenat.   DESCARREGAR