Col·lecció

CONTINGUT:

És interessant recórrer la sala d’exposicions del Museu, ja que ens permetrà conéixer l’evolució històrica de les persones que han ocupat i viscut en la vall de Novelda des de l’antiga Prehistòria fins a la més recent actualitat.

Les primeres comunitats humanes que van ocupar les terres de la vall mitjana del Vinalopó corresponen al Paleolític mitjà, quan l’home viu a l’aire lliure, en abrics o coves, sent la seua principal activitat la recol·lecció i la caça. Durant el període Neolític, V-IV mil·lenni a.C., s’assentaran a les terrasses del Vinalopó les primeres comunitats agrícoles i ramaderes, conservant-se d’aquesta època i de l’Edat del Bronze, importants aixovars ceràmics, així com nombrosos objectes realitzats en pedra i os.

La cultura Ibèrica també es troba documentada en la vall de Novelda, sent aquest un territori que patirà, igual que la seua població, el posterior procés de romanització, com així ho testimonien els materials arqueològics trobats en el nostre terme municipal, exposats en el Museu.

Especial menció mereixen els objectes quotidians utilitzats per aquells homes i dones que van viure en la nostra comarca durant el període islàmic i baixmedieval cristià, amb l’existència de dos comunitats distintes, la cristiana, assentada al Castell de la Mola, i la mudèjar, localitzada en la vila de Novelda durant els segles XIV-XVI.

Finalitzant el recorregut per l’exposició, es poden contemplar els distints aixovars ceràmics i alguns dels objectes corresponents a la Novelda moderna i contemporània dels segles XVII-XIX, recuperats al llarg dels últims anys, en les distintes excavacions arqueològiques que s’han anat realitzant en el nostre entorn urbà.

ELS FONS:

  • Paleolític:

Les primeres comunitats humanes que van habitar les nostres terres es van establir en xicotets assentaments temporals, bé en coves o a l’aire lliure, com trobem en el cas de les terrasses de la Temorosa i la Coca, ambdós situades en els marges del Vinalopó i corresponents al període conegut com Musteriense.

  • Neolític:

Basant-se en les troballes arqueològiques dels últims anys, s’ha pogut demostrar que les primeres comunitats d’agricultors i ramaders es van establir en la vall de Novelda a finals del VI mil·lenni a.C., prova d’això són els materials localitzats en la partida de Lèdua o els del carrer Colom núm. 3, situades en ambdós casos, sobre els dos marges del riu Vinalopó. Es tracta d’assentaments en pla que han proporcionat objectes tan significatiu com l’excel·lent atuell amb decoració incisa i impresa exposada en les vitrines del Museu, així com molins de mà i divers material lític.

  • Eneolític:

El més característic d’aquest període, enquadrat durant el transcurs del III mil·lenni a.C., són els soterraments localitzats en coves, realitzats de forma col·lectiva i acompanyats d’aixovars funeraris compostos per ceràmiques, destrals polides, punxons d’os, puntes de fletxa i làmines de sílex, com demostren els materials trobats en les coves de la Serreta Llarga i les coves de La Mola.

  • Edat del Bronze:

El pas cap a les societats metal·lúrgiques durant el trànsit entre del III al II mil·lenni a.C., conegut culturalment com Campaniforme de Transició, està documentat també al llarg del Vinalopó. En aquest moment l’home establix el seu lloc d’hàbitat en zones de peu de muntanya i en altura, factor aquest que serà característic de la cultura de l’Edat del Bronze desenvolupada durant tot el II mil·lenni a.C.

Les seues activitats se centraven en el desenvolupament de l’agricultura (cereals i llegums) i la metal·lúrgia del bronze. Els assentaments adscrits a esta cultura es localitzen en el Tabaià i l’Alforna (Asp) o en el Puntal del Bartolo, el Montagut i el Zambo a Novelda. D’aquests jaciments es conserva un important conjunt de materials com ceràmiques realitzades a mà, dents de falç, punyals i puntes de fletxa de bronze.

  • Cultura Ibèrica:

La població indígena assentada en l’àrea del litoral mediterrani, rep la influència dels pobles del Mediterrani oriental com fenicis, grecs i cartaginesos a través dels contactes comercials marítims, influint decisivament en la formació de la cultura ibèrica que es desenvoluparà entre els segles V- II a.C.

La cultura Ibèrica constitueix una societat plenament jerarquitzada, detectada a través dels seus aixovars funeraris. Els seus poblats es localitzen tant en turons elevats com en zones planes amb un desenvolupat sistema urbanístic. A la vall de Novelda, el principal assentament ibèric es localitza a la zona del Campet, a les terrasses formades pel riu Vinalopó. De la necròpolis de la Regalíssia procedeixen els rics aixovars funeraris que s’exposen en el Museu Arqueològic de Novelda, compostos per falcates de ferro, terracotes, fíbules de bronze, gots ceràmics grecs, etc., sense oblidar els rics conjunts ceràmics d’ús domèstic, pintats amb motius geomètrics, vegetals o zoomorfs.

  • Cultura Romana:

En el trànsit entre els segles II-I a.C., es desenvolupa el procés de romanització al llarg de la vall del Vinalopó, establint-se les primeres vil·les rústiques, la població de les quals es va dedicar a l’explotació de les terres de cultiu. El museu exposa un conjunt de materials representatius d’aquesta època com els objectes ceràmics en terra sigillata, monedes, terracotes, pesos de teler, entre altres peces.

  • La Cultura Islàmica:

L’arribada dels musulmans a la Península Ibèrica afavoreix l’assentament de noves comunitats rurals en la vall mitjana del Vinalopó entre els segles IX-XII. A aquesta època corresponen assentaments en altura com el jaciment del Zambo, amb aixovars ceràmics i objectes metàl·lics molt significatius.

En ple desenvolupament del Califat Omeia, segles X-XI, es documenta la presència de població dispersa al llarg de la vall de Novelda i en altres punts estratègics de la comarca, com ho va ser en la part alta del turó de la Mola.

La presència dels almohades en el segle XII, provoca la construcció d’un sistema de fortaleses entorn de les principals les vies de comunicació. A aquest període correspon la construcció del Castell de la Mola. Les excavacions realitzades en l’interior del recinte, han proporcionat ceràmiques de diversos tipus, junt amb objectes de vidre i adorns de bronze.

  • Època Medieval:

La conquesta cristiana del Castell de la Mola i de la vall de Novelda a mitjan segle XIII, deixa la seua empremta en els aixovars domèstics utilitzats per la població assentada en la zona, com ho demostren les ceràmiques exposades en el Museu com són les escudelles de pisa daurada, les olles vidriades o les gerretes pintades en manganés, corresponents als segles XIV-XVI.

  • La vila Medieval i Moderna:

Les diverses intervencions arqueològiques en el nucli urbà de la ciutat, ens permeten conéixer la trama urbana de la Novelda medieval amb els seus cementeris, edificis de culte, cases senyorials, forns, almàsseres, etc., així com els objectes utilitzats en la vida quotidiana dels seus habitants, com són els plats de pisa decorada en blau cobalt o en reflex metàl·lic, les gerres i plats vidriats, gerretes, monedes, etc. Els retaules ceràmics de tema devocional completen les col·leccions exposades en el nostre Museu.