L’Ajuntament rep els treballs realitzats per la Universitat Politècnica de València referits al Pla General d’Ordenació Urbana

9 març, 2018

L’Ajuntament de Novelda ha rebut de la Universitat Politècnica de València el material concernent al Pla General d’Ordenació Urbana elaborat per l’equip redactor amb què es va resoldre el contracte, de mutu acord, a finals del passat any després de considerar el govern municipal que el projecte de la Politècnica havia quedat “obsolet” i no s’ajustava als necessitats actuals del municipi.

En compliment de l’acord aconseguit per a la resolució del contracte de redacció del PGOU, que es va adjudicar a la Politècnica de València el 2004, per un import de quasi 400 mil euros i dels quals el consistori novelder ha abonat prop de 200.000€, el director de l’equip redactor, Enrique Jiménez, ha entregat a l’alcalde de Novelda, Armando Esteve, tota la documentació, informes i treballs realitzats fins a la data. En total 1.300 documents aportats en format digital modificable que ocupen 32GB i que inclouen material de suport informàtic tant de la documentació escrita com gràfica.

L’objectiu de l’equip de govern és, segons ha indicat Esteve, “aprofitar al màxim els treballs ja realitzats per a, d’aquesta manera, reduir costos de cara a la pròxima licitació de la redacció d’un Pla General que s’adapte al model socioeconòmic del municipi”. Així mateix ha assenyalat que aquesta documentació digital es converteix en “un material important per a l’Ajuntament que, a hores d’ara, continua treballant amb plans de paper de les normes subsidiàries de 1992 i serà una ferramenta per a modernitzar i facilitar els servicis de Gestió del Territori”.

La decisió de rescindir el contracte firmat amb la UPV el 2004 per a la redacció del Pla General de Novelda la va adoptar la Junta de Govern al juny del passat any, després de considerar que les reformes legals, el canvi de model socioeconòmic del municipi i el temps transcorregut des de l’adjudicació havia deixat antiquat el projecte inicial, la qual cosa obligava a renovar el contracte amb el consegüent increment de les despeses. Va ser per això que es va optar per resoldre el conveni de mutu acord, amb l’entrega per part de la Universitat del material elaborat, per a tornar a adjudicar per concurs la redacció d’un nou PG més senzill, que reordene el territori i s’adapte a les necessitats urbanes i industrials de la ciutat.

Category: ALCALDIA, URBANISME