Exposició pública de tramitació de Llicència Ambiental

18 maig, 2017

Exp.: LA033/2016

EDICTE

Per la Sra. ATALA NAVARRO CRESPO s’ha solicitat Llicència Ambiental per a establir una activitat dedicada a Clínica Odontològicaamb emplaçament al C/ Colón n.º 16 d’aquest terme municipal.

El que es fa públic per termini de vint dies, d’acord amb allò que preveu l’article 55,1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, redactat per l’art. 94 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, a fi que aquells que ho consideren oportú formulen les observacions que tinguen per convenients.

NOVELDA, 12 de maig de 2017

L’alcalde, Armando José Esteve López

Category: Sin categoría